Meny Menu
W:
H:
Lov for NPI
Lov for NPI

Organisasjonen

Lov for NPI

(Oppdatert 14. april 2021)
(Word-utgave)

 

Se også:

Utfyllende bestemmelser

Politimesterskap - alminnelige bestemmelser

 

Lov for Norges politiidrettsforbund 

Oppdatert: 14. april 2021 

§ 1

Alminnelige bestemmelser

Norges politiidrettsforbund ble stiftet 9. september 1938 og er en sammenslutning av landets politiidrettslag.

Forbundet er frittstående, upolitisk og politiidrettens høyeste faglige myndighet. 

§ 2

Formål

Norges politiidrettsforbund har som mål å organisere og lede landets politiidrett slik at den kan bidra til å ivareta medlemmenes helse og forbedre den enkeltes fysiske og mentale prestasjoner, for at medlemmene kan fremstå som gode representanter for etaten.

Målet søkes oppnådd i samarbeid med tjenestestedene, POD, PHS, NIF og USPE (det europeiske politiidrettsforbundet) og organisasjonene. 

§ 3

Medlemmer

Som medlemmer opptas politiidrettslag. I prinsippet kan bare ett lag tas opp fra hvert politidistrikt. Dagens politiidrettslag kan velge å forbli selvstendige eller slå seg sammen med andre politiidrettslag i samme distrikt. Enkeltpersoner kan opptas som medlemmer i de enkelte politiidrettslagene.

§ 4

Alminnelige plikter

Lagene og personene som er medlemmer, plikter å rette seg etter NPIs vedtekter og forskrifter.

Politiidrettsutøvere skal gjennom oppførsel og virksomhet være gode ambassadører for sin etat.

TILLITSVALGTE

§ 5       Kjønnsfordeling

               (1)             Norges Politiidrettsforbund skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved                                  valg/oppnevning  til styrer, komiteer mv. og representasjon. Ved valg/oppnevning av                      styre, grenledere, utvalg/komité mv. og ved representasjon til kongresser i                                       internasjonale forbund hvor NPI er medlem, skal begge kjønn være representert hvis                     mulig. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i                         medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det                       velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der                     det velges mer enn ett varamedlem.

 

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)       En tillitsvalgt kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i NPI: medlem av styret, grenleder, valgkomité, kontrollutvalg, revisor, domskomite.

§ 6

       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1)       Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a) utfører lønnet arbeid for Norges Politiidrettsforbund (NPI) tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.     

(2)       En arbeidstaker i NPI har ikke stemmerett på Forbundstinget, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i NPI eller internasjonale forbund som NPI er medlem. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)       En arbeidstaker i NPI kan ikke velges eller oppnevnes som representant til kongresser eller ledermøter i internasjonale forbund hvor NPI er medlem.

(4)       Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til NPIs styre.

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)       Styret i NPI kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen i punkt 3 ved å gi personen bundet mandat.

§ 7

       Inhabilitet

(1)       En tillitsvalgt, grenleder eller ansatt i NPI er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

             a)  når vedkommende selv er part i saken,

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NPI.

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, grenleder eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.       

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på Forbundstinget.

§ 8

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

§ 9

Forbundstinget

Norges politiidrettsforbunds høyeste myndighet er Forbundstinget, som settes annethvert år.

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på Forbundstinget:

NPIs styremedlemmer

representanter fra hvert politiidrettslag etter følgende modell:

1 representant for hvert påbegynt 50. medlem, men ikke over 5 representanter totalt.

En representant kan ved skriftlig fullmakt avgi samtlige stemmer for laget sitt.

Møterett, talerett og forslagsrett på Forbundstinget i de saker som ligger innenfor

komiteens/utvalgets arbeidsområde:

a)         Kontrollutvalgets medlemmer.

b)        Valgkomiteens medlemmer.

 

Møterett og talerett på Forbundstinget:

a)         Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

b)        NPI’s forretningsfører.

c)         Æresmedlem, leder politiidrettsveteranene.

d)        Representant fra POD

 

En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i NPI: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor. Person med slikt verv kan ikke møte på Forbundstinget som representant for et Politiidrettslag.

Forbundstinget er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av tinget. Dersom Forbundstinget ikke er vedtaksført, kan det innkalles til Forbundstinget på nytt uten krav til minimumsdeltakelse

På Forbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 10

Innkalling m.m.

Forbundstinget innkalles av styret med minst 6 måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet, skal være styret i hende 3 måneder før Forbundstinget avholdes.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig senest én måned før tinget.

§ 11

Forbundstingets oppgaver

1.     Registrere og godkjenne de fremmøtte representantene og godkjenne eventuelle fullmakter.

2.     Velge dirigent og sekretær, samt to personer til tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.

3.     Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4.     Behandle NPIs årsberetningen.

5.     Behandle NPIs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning.

6.     Behandle innkomne forslag og saker.

7.     Behandle budsjett, handlingsplan hvert 4 år og fastsette kontingent.

8.     Utnevne æresmedlemmer.

9.     Foreta valg i følgende rekkefølge:

styre: leder, nestleder og 6 styremedlemmer – minst ett av styremedlemmene skal rekrutteres fra Nord-Norge

grenledere

kontrollutvalg (2 medlemmer og 2 varamedlemmer)

domsutvalg (3 medlemmer)

appellutvalg (3 medlemmer)

valgkomité (2 medlemmer)

§ 12

Valg/vedtak

Alle valg gjelder for en periode på 2 år og skal foregå skriftlig dersom det kommer flere enn ett forslag.

Blanke stemmer teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Valgene foregår enkeltvis. Dersom en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall (dvs. med mer enn halvparten av de avgitte stemmene) når ikke annet er bestemt i loven.

§ 13

Ekstraordinært ting

Ekstraordinært ting holdes som følger:

1.     Etter vedtak av ordinært Forbundsting.

2.     Etter styrevedtak.

3.     Etter krav fra minst en tredjedel av medlemslagene.

Ekstraordinært ting kunngjøres på samme måte som ordinært Forbundsting, og innkalling kommer med minst 2 ukers varsel.

Ekstraordinært ting kan kun behandle saker som er angitt i innkallingen. For øvrig gjelder reglene som ved ordinært Forbundsting.

§ 14

Styret

NPI ledes og forpliktes av styret som representerer NPI utad. Styret er forbundets høyeste myndighet i perioden mellom avholdte Forbundsting.

Styret holder møte når lederen bestemmer, eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med flertallet av de avgitte stemmene. Ved evt. stemmelikhet gis lederen dobbeltstemme.

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller fjernmøte (video eller telefon), dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. Et vedtak er gyldig til styret selv, eller Forbundstinget, endrer det.

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Politiidrettslagene som er medlem med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Styret skal blant annet:

a)         Forbundstingets vedtak og ellers etter beste evne løse forbundets oppgaver.

b)        Påse at NPIs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på Forbundstinget, Politidirektoratets retningslinjer for tildeling og sørge for at NPI har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)         Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)           Oppnevne representanter til årsmøter/ting til det Nordisk Politiidrettsforbund (NPSA) og det Europeiske Politiidrettsforbund (USPE).

§ 15

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestleder og et styremedlem utpekt av styret.

(Forretningsfører fungerer som rådgiver og sekretær og har ikke stemmerett.)

AU har myndighet til å gjøre vedtak i saker som ikke kan vente til ordinært styremøte.

De øvrige styremedlemmene skal så fort som mulig informeres om slike vedtak. Vedtakene skal alltid behandles i førstkommende styremøte for å være gyldige.

§ 16

Styremedlemmene

Fem av styrets medlemmer har ansvar for direkte kontakt med og oppfølging av idrettslagene og idrettene.  De skal også fordele den direkte kontakten med og oppfølgingen av grenledere mellom seg, slik at alle grenledere har sitt eget styremedlem å forholde seg til.

§ 17

Politimesterskap

Alle ansatte i politietaten som er medlem av et politiidrettslag, kan delta i politimesterskapene.

Det samme gjelder politihøgskolestudenter og pensjonister. For øvrig gjelder forskriften Politimesterskap – alminnelige bestemmelser.

§ 18

Internasjonale mesterskap og landskamper

Polititjenestepersoner som er uttatt i samsvar med bestemmelser som utfyller NPIs vedtekter, kan delta på NPIs landslag.

Med polititjenestepersoner menes:

·      personer med ansettelse i politietaten som utfører polititjeneste og har ordinært tjenestebevis

·       studenter med politihøgskolebevis

         Sivilt ansatte som yter administrative støttefunksjoner med utstedt politi-ID.

§ 19

Økonomiske avtaler

Lag tilsluttet NPI er i all sin politiidrettslige virksomhet pliktige til å rette seg etter forbundets retningslinjer ved inngåelse av økonomiske avtaler. Styret har enerett på inngåelse av avtaler med Politidirektoratet (POD) og har forvaltningsrett/ansvar for bevilgningene som kommer derfra.

§ 20

     Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

(1)       NPI er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av Forbundstinget. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Daglig leder/forretningsfører, skal undertegne.

(2)       NPI skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. For NPI gjelder uansett følgende:

a)    Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele NPIs aktivitet.

                     b)     Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

c)    Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

d)    Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e)    Bankkonti skal være knyttet til NPI, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner over kr. 50 000 skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3)       NPI skal ha underslagsforsikring.

§ 21      

Kontrollutvalg 

(1)       Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a)        Påse at NPIs virksomhet drives i samsvar med NPIs regelverk og vedtak.

b)         Ha et særlig fokus på at NPI har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c)         Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Forbundstinget, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d)         Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre NPI har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

 

(2)       Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22

Valgkomité

Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23

Straffebestemmelser 

Forbundet kan idømme og gjennomføre straff overfor medlemmer som:

overtrer loven eller dens utfyllende bestemmelser

opptrer uskikket som politiidrettsutøvere

begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering

blir tatt for dopingbruk

For å bekjempe doping og ivareta utøvernes helse følger Norges politiidrettsforbund de internasjonale dopingreglene i World Anti-Doping Code (WADC) og til Det internasjonale politiidrettsforbundet, samt dopingbestemmelsene til Norges idrettsforbund og Den olympiske og paralympiske komité.

Nærmere bestemmelser finnes i Norges idrettsforbunds (NIFs) lov kapittel 12 og i Det internasjonale politiidrettsforbundets dopingbestemmelser.

Straff: Det henvises til straffebestemmelsen i NIFs lov § 11 

§ 24

Doms- og appellutvalg 

1.  Domsutvalget behandler i første instans saker i medhold av § 23 i denne loven. Sakene må være meldt til styret eller være saker som utvalget selv finner det riktig å behandle innen sitt arbeidsområde.

2.    Appellutvalget er appellinstansen for dommer avsagt i domsutvalget. Frist for ny behandling er 1 måned etter avsagt dom, med mindre noe annet er særskilt bestemt i NIFs dopingbestemmelser.

§ 25 

Lovens ikrafttredelse 

Denne loven er en revidert utgave av NPIs lov av 10.09.1938. Loven ble sist endret 20. april 2007.

§ 26 

Oppløsning 

Forslag om oppløsning av forbundet skal først behandles på ordinært Forbundsting. Dersom oppløsningen vedtas med minst ¾ flertall, innkalles det til ekstraordinært Forbundsting 6 måneder senere.

Dersom forslaget på nytt vedtas med minst ¾ flertall, bestemmer dette Forbundstinget hvordan forbundets midler skal disponeres. 

§ 27

Endring av lov og utfyllende bestemmelser

 

Lovendring kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.  Dersom tinget vedtar lovendringer trer endringene i kraft når protokollen for Forbundstinget er undertegnet, med mindre tinget vedtar noe annet.

Endringer i lovens utfyllende bestemmelser kan gjøres ved styrevedtak, der det kreves 2/3 flertall. Endelig godkjenning må gjøres på førstkommende Forbundsting. Unntatt fra denne bestemmelsen er doms- og appellutvalgets avgjørelser. 

§ 28 

NPIs forskrifter 

Forskrifter til denne loven er:

utfyllende bestemmelser til NPIs lov

styrets til enhver tid gjeldende vedtak

arbeidsinstruks for tillitsvalgte m.m.

Politimesterskap – alminnelige bestemmelser

statutter for de enkelte politimesterskapene

statutter for landskonkurranser

statutter for NPIs representasjonsmerke

statutter for NPIs hederstegn

statutter for tildeling av NPIs stipend

Rettleder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i politiidretten. 

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold

På samme måte gjelder avtaler som forbundsstyret har inngått:

statutter for de enkelte politilandskampene

Nordisk politiidrettsforbunds lover og alminnelige konkurranseregler

Det internasjonale politiidrettsforbundets (USPE) – lover og vedtekter for politimesterskap