Meny Menu
W:
H:
EGNE FORSIKRINGER
Om Norges politiidrett

FORSIKRINGER

EGNE FORSIKRINGER

NPI får fra tid til annen henvendelse angående spørsmålet om forsikringer i forbindelse med utøvelse av Politiidrett. NPI har ingen forsikring som dekker skader på utøvere.  Den enkelte, eller det enkelte idrettslag, selv må tegne forsikring for sine utøvere og ikke basere seg på at yrkesskadeforsikringer vil kunne benyttes. PF forsikring tilbyr følgende forsikring:

Politimesterskap
Under Politimesterskap i regi av Norges Politiidrettsforbund omfatter to av PFs ulykkesforsikringer idrettsskade. Se presisering nedenfor.

Med Idrettsskade menes akutt skade på kroppen som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med Politimesterskap. Under Politimesterskap er det altså ikke krav til at ulykkesskaden skal skyldes en ytre påvirkning.

I Politimesterskap er idrettsskade dekket:

• Under kamper og konkurranser

• All oppvarming og nedvarming i forbindelse med disse aktivitetene.

Dette er en positiv utvidelse som vi synes det er viktig at de idrettsansvarlige er klar over. Vi håper også at dere informerer deltagerne på PM, så de vet at de kan melde fra om skader og få de utbetalingene de har rett på.

For andre konkurranser og trening, og ulykker i andre situasjoner, gjelder fortsatt kravet om ytre påvirkning.

Presisering:

Idrettsvilkåret under PM gjelder følgende to forsikringer:

  • Obligatorisk ulykkesforsikring for vanlig medlem
  • Frivillig ulykkesforsikring, som kan kjøpes av alle typer medlemmer, også studenter og pensjonister

For studentforsikringens ulykkesdekning gjelder vanlige ulykkesvilkår også under PM.

 

Spørsmålet i forhold til om skaden er å anse som Yrkesskade og dermed kan dekkes av yrkesskadeforsikringen. Jf. Lov om yrkesskadeforsikring § 10.

For at skaden skal omfattes av yrkesskadeforsikringen må tre vilkår være oppfylt:
Skaden må ha skjedd i arbeid for arbeidsgiver, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.

Bedriftsidrett er ikke å anse som arbeid for arbeidsgiver. Det kan tenkes unntak, for eksempel når det gjelder pålagt fysisk trening i regi av arbeidsgiver, som ved AT trening. Om aktiviteten skjer når man har permisjon, enten med eller uten lønn, blir det på samme måte. Da er man heller ikke i arbeid, og man vil derfor ikke komme inn under yrkesskadeforsikringen.