Meny Menu
W:
H:
ÆRESMEDLEM
ÆRESMEDLEM

OM NORGES POLITIIDRETT
ÆRESBEVISNINGER

ÆRESMEDLEM

Oscar Berg
f. 28. oktober 1900 ble innvotert som æresmedlem i NPI i 1964. Han ble ansatt ved Oslo Politikammer 1. januar 1927 og medlem i Oslo politis Idrettslag samme år. Han kom straks med i aktivt idrettsarbeid og representerte allerede i 1928 Oslo Politis Idrettslag i Holmenkollrennet.

Etter denne start kan en trygt si at Oscar Bergs navn går igjen i Norsk Politiidrett. Det gjelder så vel aktiv som administrativt. I sitt eget lag kom han med i administrasjonen allerede i 1929, og siden har han vært med å dirigere farten som styremedlem - viseformann - formann - friidrettsoppmann og skioppmann. En videre har han ved alle anledninger også ved det arrangementsmessige vært drivfjæren.

I Norges Politiidrettsforbund kom han tidlig med i organiseringen av politiidretten i landsmålestokk, og han har vært forbunds formann, viseformann og redaktør. Han var også med å stifte USPE i Paris i 1950. Oscar Berg er innehaver av "Politimester Ærespris" og OPLI`s "Vil og Kan". Han er æresmedlem av OPIL fra 1953 og er dessuten tildelt en rekke inn- og utenlandske hederstegn. I 1954 ble han tildelt Norges Politiidrettsforbunds høyeste utmerkelse "Hederstegnet i gull".

Oscar Berg døde 26. februar 1989.


Egil Gjærum
f. 6. februar 1900 innvotert som æresmedlem i NPI i 1965. Han ble ansatt vid Oslo Politikammer i 1924og har vært en aktiv idrettsmann i ski, friidrett og fotball. Men det er tross alt som administrator han har gjort en betydelig innsats. Først i sitt eget lag OPIL hvor han var formann fra 1930-33 og fra 1935-36. Den første tiden bar brytningsår for idretten innen politiet med liten forståelse og mange vanskeligheter, og det var absolutt av stor betydning å ha rett mann på rett plass.

Egil Gjærum var med i den første tiden i Norsk Politiidrettsråd og var en av initiativtakerne for stiftelsen av Norges Politiidrettsforbund. Han var forbundets første formann fra 1938 til 1940 og var med ved rekonstrueringen av forbundet i 1945 og derigjennom også dets formann frem til 1946.

Egil Gjærum er tildelt "Politimesterens Ærespris" i 1933 og OPIL`s "Vil og Kan" i 1950. Han er æresmedlem i OPIL fra 1953, og for sitt virke innen Norges Politiidrettsforbund ble han i 1954 tildelt forbundets høyeste utmerkelse "Hederstegnet i gull".

Egil Gjærum døde 26. juni 1977.


Morten Slettevold
f. 4. mai 1911 ble innvalgt som æresmedlem i NPI i 1977. Han ble ansatt ved Oslo Politikammer i juni 1932. Han var medlem av Oslo Politis Idrettslag. Slettevold var en av stifterne av Norges Politiidrettsforbund i Bergen i 1938. Han har hatt en rekke verv innen Norges Politiidrettsforbund. Styreoppmann 1947-49, forretningsfører 1950-52 og viseformann 1952-54. Han har dessuten virket som redaktør.

Han har vært aktiv skytter gjennom mange år. Han har deltatt i en rekke mesterskap, både nasjonale og internasjonale. Men mest har han ofret seg for det administrative idrettsarbeidet. Han har vært styremedlem i Norges Skytterforbund. Var hovedleder for pistolskytingen under verdensmesterskapet i Oslo i 1962. Dommer i det militære verdensmesterskapet i 1960 og 1963.

I 1950 var han med i Paris og stiftet USPE. Han var unionens æresgjest ved dets 25. års jubileum i Paris i 1975. Han har en rekke utenlandske og norske æresbevisninger. Både det svenske, danske og norske politiidrettsforbunds høyeste utmerkelse "Hederstegnet i gull". Norges Skytterforbunds høyeste utmerkelse " Fortjenestemedaljen". Han har "Politimesterens Ærespris" og Oslo Politis Idrettslags hederstegn i gull "Vil og Kan".

Morten Slettevold døde 3. november 1989.


Leif Ørehagen
f. 14. oktober 1921 og ble innvotert som æresmedlem i NPI i 1980. Han begynte i etaten ved Oslo politikammer i 1945 og kom til Asker og Bærum politikammer i 1949 - hvor han gikk av med pensjon som stasjonssjef ved Fornebu politistasjon i 1981. Ørehagen kom tidlig med i politiidretten - først som aktiv utøver i fotball og atlet - og senere som administrator. Han ble forbundets fotballoppmann i 1958 - et verv han hadde i 2 år før han ble valgt til forbundets viseformann i 1960. Han fungerte i denne stillingen i 12 år før han i 1972 overtok som formann. I 1979 gikk han av som formann etter over 20 års sammenhengende tjeneste i forbundsstyret.

Under USPE`s 17. ordinære kongress i Linz, i Østerrike i 1978 ble Leif Ørehagen som første nordmann - valgt til president i den europeiske politiidrettsunion etter å ha vært visepresident et par perioder. En tillitserklæring som blir få forunt. Han har ellers innehatt en rekke andre verv, bl.a. formann i Nordisk Politiidrettsforbund og en årrekke formann i Asker og Bærums politiidrettslag.

Ørehagen har vært redaktør av "Politiidrett" siden bladets start i 1963 og helt frem til 1979. Han nedla her et stort og banebrytende arbeid. Ørehagen innehar en rekke utmerkelser, bl.a. det svenske, danske, finske og norske politiidrettsforbunds høyeste utmerkelse "Hederstegn i gull". Han er æresmedlem i Asker og Bærum politiidrettslag.

Leif Ørehagen døde 11. juli 1988.


Arne Gjerberg
ble under Norges Politiidrettsforbunds ting i Drammen 22. februar 1983 innvotert som æresmedlem. Arne Gjerberg er født 3. april 1912 og han begynte ved Oslo politikammer 1.7.37. 1. april 1969 fratrådte han som stasjonssjef ved Vika politistasjon og begynte som sikkerhetssjef i Kreditkassen. En stilling han hadde i 10år.

Arne Gjerberg kom tidlig med i politiidretten. Han har kanskje ikke oppnådd de helt store bragder på idrettsbanen, men har alltid vært en fin talsmann for mosjonsidretten og han har gått foran som et godt eksempel og holdt seg i god form opp gjennom årene. Arne Gjerberg har gjennom sin store arbeidskraft vært til stor nytte for Norges Politiidrettsforbund. Han er en utpreget og ypperlig administrator og han har tatt mange store løft innen NPI. Han har hatt en rekke tillitsverv innen politiidretten og han er kjent og respektert langt utenfor landets grenser.

Arne Gjerberg var NPI`s sekretær i to år (1956-1958) før han ble forbundets forretningsfører/kasserer. Han har altså vært forbundets "pengemann" avbrutt siden 1958 og på NPI`s Å rsting i 1983 ble han valgt til forbundets kasserer for nok en toårsperiode. Arne Gjerberg gikk som nevnt av med pensjon i 1969, men fortsatte som NPI’s kasserer fram til 1987. Arne Gjerberg har for sin innsats for politiidretten mottatt en rekke utmerkelser. Han har Svenska Polisidrottførbundets hedersmerke i gull, Dansk Politiidrætsforbunds hederstegn i gull, Norges Politiidrettsforbunds hederstegn i gull og OPIL`s hedersmerke VIL og KAN. For øvrig kan det nevnes at han innehar den Jugoslaviske flaggorden med stjerne.

Arne Gjerberg døde 9. november 1991.


Agnar Ulvedal
Agnar Ulvedal er født 20. januar 1915. Under Norges Politiidrettsforbunds 50-årsjubileum på Hotel Bristol den 29. oktober 1988 ble NPI's mangeårige ski oppmann, viseoppmann og daværende redaktør av Kriminalkrøniken Agnar Ulvedal innvotert som æresmedlem. Agnar Ulvedal var i en årrekke medlem av styret i Norges Politiidrettsforbund. Først som skioppman og senere som forbundets nestformann. Agnar Ulvedal var i første rekke skiløper og han deltok i en rekke politimesterskap. Han var på det norske politilandslaget på ski mot Sverige. Agnar Ulvedal var også en habil løper og deltok en rekke ganger for Oslo Politis Idrettslag i Holmenkollstafetten.

Det var ikke bare innen Norges Politiidrettsforbund at Agnar Ulvedal hadde administrative verv - også i OPIL tok han sin tørn og var blant annet lagets formann i 1958-60. Agnar Ulvedal er tildelt en rekke utmerkelser for sitt virke for Politiidretten blant annet OPIL's hederstegn Vil og Kan, politimesterens ærespris; Norges Politiidrettsforbunds mansjettknapper i sølv og gull samt "hederstegnet i gull".

Agnar Ulvedal var også en dyktig politimann, og han avsluttet sin karriere i Oslopolitiet som stasjonssjef ved Manglerud politistasjon. Som pensjonist fra midt på 70 – tallet bygde han hus, og flyttet til hjembygda Innvik i Nordfjord. Agnar Ulvedal var imidlertid ikke den som kunne slå seg helt til ro. Den største innsatsen for NPI gjorde han kanskje etter at han ble pensjonist. I 1982 stilte han nemlig mer enn velvillig opp da NPI manglet ny redaktør for Nordisk Kriminalkrønike. Det ble imidlertid ingen kort nødhjelp, Agnar Ulvedal redigerte nemlig samtlige 17 utgaver f o m 1982 t o m 1998.

Agnar Ulvedal døde 19. mai 1998.


Leif Onshus
er født den 11. august 1929. Under NPI`s årsting på Sæter gård ved Kongsvinger den 13 april 1991 ble NPI`s mangeårige formann, Leif Onshus innvotert som æresmedlem. Han har vært med i NPI`s styre i hele 18 år. Først som skioppmann, deretter som viseformann og de siste 12 år som formann.

Leif Onshus har lagt ned stort og imponerende arbeid for politiidretten både nasjonalt og internasjonalt. Leif Onshus har i en årrekke representert Norge og Norden i USPE`s tekniske komite som ansvarlig for ski og friidrett. Det nye skireglement med overgang til finkalibrede våpen og skyting på 15m er hans fortjeneste. Selv har han også vært en fremragende aktiv utøver både på ski og friidrettsbanen. Han har således deltatt i samtlige skimesterskap fra 1950 og fram til i dag. (1991) Også i friidrettsmesterskapene har han vært en nesten like flittig deltager. Han har representert Norge i 4 europeiske og 6 nordiske mesterskap.

På ski har han vært landskamp deltaker flere ganger. I Birkebeiner- løpet topper han snart listen over de som har gjennomført dette flest ganger. Leif Onshus har mottatt en rekke utmerkelser, både nasjonalt og internasjonalt, for sin innsats for politiidretten. I 1988 ble han tildelt NPI`s høyeste utmerkelse "Hederstegn i gull".


Nils Malmo
Under Norges Politiidrettsforbunds årsting på Kongsvinger den 17. april 1993 ble Politiidrettsforbundets forretningsfører Nils Malmo utnevnt som æresmedlem. Nils Malmo er født den 23.10.1925 og han begynte i politiet i 1950. Han ble fast ansatt som politikonstabel i 1951 og tjenestegjorde her til han gikk av med pensjon som politiavdeling ved personalavdelingen i 1985. Nils Malmo kom tidlig med i politiidretten og som aktiv deltok han i ski, herunder skiskyting, orientering og feltsport og baneskyting. I sine yngre dager spilte han fotball på Steinkjer FK. Innen Heimevernet virker han som instruktør for skiskyttere gjennom mange år.

Også på det administrative plan har Malmo lagt ned et stort arbeid. Først som oppmann og styremedlem innen Oslo Politis Idrettslag - siden som sekretær innen Norges Politiidrettsforbund. I 1969 ble han forbundets sekretær - en stilling han hadde helt frem til 1991 da han ble ansatt som NPI’s forretningsfører. I 1999 ble Malmo avløst som NPI’s forretningsfører. Han påtok seg da jobben med sanering og oppbygging av NPI’s arkiv. En betydelig jobb var til ende og et ryddig arkiv ble overlevert NPI ved utgangen av 2003.

Nils Malmo er tildelt Norges Politiidrettsforbunds mansjettknapper i sølv og gull, Hederstegnet i gull, videre dansk og svensk politiidrettsforbunds æresnål i gull, OPIL's høyeste utmerkelse "Vil og Kan" samt Politimesterens ærespris. I 1978 ble han tildelt Heimevernets gullplakett.


Knut Alme
f. 090646, ble utnevnt som æresmedlem på NPI’s Forbundsting på PHS i Oslo den 26. april 2003. Han er også æresmedlem i Oslo Politis Idrettslag. Han har alltid hatt en spesiell forkjærlighet for friidrett hvor han har vunnet PM. Han var NPIs friidrettsoppmann 1979-91, sekretær i styret 1991-93 og seksjonsleder friidrett 1993-2003.

Knut er en begavelse på regelverk, statistikk, kunnskap om utøvere og deres prestasjoner. Han trenger knapt slå opp i gamle resultatlister for å bidra med nyttig bakgrunnsmateriale om utøvere, både innen politiidretten og sivilt. Høsten 2003 ble Knut pensjonist fra sin jobb i politiet, men har en travel tilværelse som daglig leder av Oslo Friidrettskrets. I tillegg er han fortsatt redaktør av bladet Politiidrett, en jobb han har skjøttet strålende helt siden 1979! Knut er tildelt NPI’s mansjettknapper i sølv (1985), NPI’s mansjettknapper i gull (1991) og NPI’s ”Hederstegn i gull” (1996).


Bjørn Enoksen
f. 200643, ble utnevnt som æresmedlem på NPI’s Forbundsting på PHS i Oslo den 26. april 2003. Han er også æresmedlem i Stavanger Politis Idrettslag. Han har vunnet en rekke PM i håndball og fotball, og han deltok på politilandslagene i begge idretter. Som trener for politilandslaget i fotball opplevde han å vinne EPM i Hamburg i 1981. Han var håndballoppmann 1981-83, nestleder i styret 1991-97 og leder 1997-2003.

Bjørn er et oppkomme av ideer og ligger til stadighet et hestehode i forkant av utviklingen. Han har en spesiell evne til å komme i kontakt med mennesker i alle samfunnslag. I 1998 overtok han etter Agnar Ulvedal redaktør av Nordisk Kriminalkrønike, et arbeid han fortsatt utfører på en glimrende måte, også etter at han gikk over i pensjonistenes rekker i 2002. Bjørn er tildelt NPI’s mansjettknapper i sølv (1985), NPI’s mansjettknapper i gull (1994) og NPI’s ”Hederstegn i gull” (1999).


Johan Fjærestad
f. 281038, ble utnevnt som æresmedlem på NPI’s Forbundsting på PHS i Oslo den 26. april 2003. Han er også æresmedlem i Sarpsborg politiidrettslag. Johan har vunnet PM i hele fire ulike idretter: skyting, friidrett, fotball og feltsport. Han var han oppmann for geværskyting 1983-99 og kasserer i styret 1987-99.

Johan avsluttet sin karriere i politiet i 1998, og ble i 1999 ansatt som forretningsfører i NPI. Han er et unikum på regnskap og er særlig opptatt av å få til en rettferdig fordeling av midlene som NPI disponerer. Han har en utpreget ordenssans som gjør ham svært godt egnet til jobben han utfører for NPI. Johan er meget imøtekommende og er av de få menneskene som smiler og takker for å få tildelt nye arbeidsoppgaver. Johan er tildelt NPI’s mansjettknapper i sølv (1986), NPI’s mansjettknapper i gull (1993) og NPI’s ”Hederstegn i gull” (1998).


Thore Daae Olseng
f. 230944, ble utnevnt som æresmedlem på NPI’s Forbundsting på PHS i Oslo den 26. april 2003. Han er også æresmedlem i Sarpsborg politiidrettslag. Han har vunnet PM i skyting, fotball og håndball, og han har deltatt på politilandslagene i alle de tre idrettene.

Han var skyteoppmann 1979-89, nestleder i styret 1989-91, leder 1991-97, styremedlem 1997-2003, golfoppmann 1999-2003. I perioden 1994-2004 har han vært medlem av USPE Teknisk Komite. Thore skal berømmes for en utrolig utholdenhet i kampen for renere politiidrett i Europa. Han har sterke og utvetydige meninger, og han er høyt respektert både i inn- og utland. Thore ble pensjonist fra sin jobb i politiet i 2002, men har mer enn nok å gjøre i full stilling som daglig leder av Skjeberg Golfklubb i Sarpsborg. Thore er tildelt NPI’s mansjettknapper i sølv (1986), NPI’s mansjettknapper i gull (1993) og NPI’s ”Hederstegn i gull” (1998).


Einar Josef Berger
Einar Josef Berger er født 25. mai 1936 i Aurskog og han begynte som politiaspirant ved Oslo Politikammer 6. mai 1959. Einar Josef Berger kom med i politiidretten med en gang han begynte i etaten og med sin store allsidighet har han stort sett vært innom alle individuelle idrettene innen politiidretten. Einar Josef har fire individuelle PM-gull: Politifemkamp i 1965-1967 og 1970 samt et mesterskap i feltskyting i 1968.  I tillegg har Einar Josef en rekke gull for OPIL i lagkonkurransene i pistollangrenn og feltsport.

Einar Josef var med på det norske laget som ble bronsemedaljører i pistollangrennstafetten under EPM på ski på Kongsberg i 1973. Som en kuriositet kan nevnes at Einar Josefs eneste individuelle medalje i PM på ski er en sølvmedalje fra pistollangrennet på Rjukan i 1972. Ved siden av sin store egenaktivitet har ”Berger’n” også påtatt seg en rekke administrative verv og hans innsats for skiidretten i OPIL og politiidretten for øvrig kan knapt verdsettes høyt nok. Torsdagsløpene flyttet i 1983 fra Løvenskioldbanen til Ekeberg og Einar Josef har nesten hver eneste torsdag i vinterhalvåret vært tilstede som arrangør og deltaker. 

Einar Josef var skioppmann i OPIL fra 1969 til 1975 og igjen fra 1987 til dags dato.  Fra 1978 – 1987 var Einar Josef formann i OPIL. Skiposten som kommer ut en gang i uke i vinterhalvåret og som nå går i sin 59. årgang har Einar Josef vært redaktør for i langt over halvparten av tiden.  Einar Josef har også hatt tid til å være redaktør av skiveteranenes medlemsblad i 4 år ( 2000 – 2003 ). Einar Josef var i en periode ( 1991 – 1993 ) innom NPIs styre som friidrett- og politifemkampoppmann.

På dugnadsfronten har Einar Josef lagt ned utrolig mange timer.  Han har organisert og ledet mange store dugnader – bl.a. flyttedugnadene hos statsadvokaten, riksadvokatene og byfogdembete. Andre store oppgaver har vært Oslomaraton, Sentrumsløpet, Designers Saturday, Oslo Triathlon og Høstutstillingen.

Einar Josef ble tildelt OPILs høyeste utmerkelse ”Vil og Kan” i 1970, Politimesterens Ærespris i 1977, NPIs mansjettknapper i sølv i 1979, NPIs mansjettknapper i gull 1993, Oslo Bedriftsidrettskrets hederstegn i 1995 og NPIs hederstegn i gull i 2006. I 1993 ble Einar Josef innvotert som æresmedlem i Oslo Politis Idrettslag. I 2004 fikk Einar Josef Nordisk Kriminalkrønikes Ærespris til årets politiidrettsleder. I 2013 fullførte han Birkebeinerrennet på ski for 50. gang. Einar Josef Berger – en hedersmann og et verdig æresmedlem i Norges Politiidrettsforbund.


Ivar Thoresen
Ivar Thoresen f. 1. oktober 1955 har en lang sportslig og administrativ karriere bak seg. Ivar har spilt på det norske politilandslaget både i fotball og håndball. I sitt siste Europamesterskap for politi i 1989 var Ivar kaptein på fotballaget. Sivilt spilte Ivar fotball i Faaberg da de var i nest øverste divisjon. Ivar har også vært trener både i fotball og håndball. I idretter som slalåm, langrenn og skyting har også Ivar vært deltaker i politimesterskap. Ivar har også vært leder av Gudbrandsdal politiidrettslag. 

Ivar startet sin administrative karriere i NPI som varaoppmann i ball i 1991. Etter omorganiseringen i 1993 ble han valgt som grenleder for fotballen. Et verv han hadde fram til 1997 da han ble valgt som nestleder i Norges Politiidrettsforbund. Dette vervet hadde han fram til 2003, da han ble valgt som leder i NPI, en oppgave han har hatt til og med i dag! Ivar ble i 1997 TK-medlem i Nordisk Politiidrettsforbund (NPIF), og styremedlem i 2003, og president i perioden 2005 – 2007. Ivar har siden 2004 vært medlem i USPEs tekniske komité med ansvar for håndball og fotball, en oppgave som han fortsatt har.

Ivar har vært leder av NPIs styre i 10 år, en oppgave som han har løst på en utmerket måte. Ivar er kunnskapsrik, raus, rettferdig og et utpreget ordensmenneske, som alltid møter svært godt forberedt til møter og andre samlinger. Ivar har en behagelig lederstil, og evne til å gi ros og oppmuntring. Ivar har vært sterkt engasjert i arbeidet med å legge til rette for fysisk aktivitet for politiets ansatte, og samtidig vært en pådriver for oppdatering av NPIs lover og regler, noe som samlet har kostet svært mye av Ivars fritid gjennom årene. Ivar ble tildelt NPIs mansjettknapper i sølv i 1997, gull i 2004 og NPIs Hederstegn i gull i 2008. NPIs styre mener Ivar har gjort seg vel fortjent til æresmedlemskap i NPI!!